การบริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ

english-editing

ฝ่ายวิจัยมีบริการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยเพื่อช่วยให้งานวิจัยดีๆพร้อมออกสู่วารสารทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก เรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตลอดทั้งปี

ถ้าต้องการใช้บริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการและส่งต้นฉบับไปที่

คุณณัฐฐิกา อุทยาพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3

โทร              0 2256 4455, 4466 ต่อ 0

อีเมล             mdcuresearch@chula.ac.th หรือ gibgbi@hotmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการได้ ที่นี่

คุณสมบัติของผู้รับบริการ และข้อกำหนดการบริการ

  • บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์ นักวิจัย รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • นิสิต ซึ่งมีอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา/ผู้วิจัยร่วม หรือ ผู้เขียนร่วม
  • มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • มีความประสงค์จะส่งตีพิมพ์ บทความวิจัย (Menuscript) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS

การบริการที่มีให้เลือก

  1.  บริการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งตรวจโดยตรง โครงการคลินิกวิจัย (Research Clinic)

โดยผ่านระบบ online (Username/Password ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

http://portal.research.chula.ac.th/ (มีคู่มือในเว็บไซด์ หรือสอบถาม คุณมณีรัตน์ ชื่นเจริญ โทร 02-2180238)

  1.  บริการของคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัย /English Editing & Medical writer Service

ดูรายละเอียด และ Download แบบฟอร์มขอรับบริการได้ที่ http://rs.md.chula.ac.th

ผู้ประสานงาน คุณณัฐฐิกา อุทยาพงษ์

  1.  บริการของบริษัทเอกชนที่เป็น Contract กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Edanz Expert English Editing

http://www.edanzediting.com/portal/chulalongkorn-university

  1.  บริการของบริษัทเอกชนอื่น ๆ (ผู้วิจัยสามารถประสานและติดต่อเองโดยสะดวก)

การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่าย เรื่องละไม่เกิน 10,000 บาท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ Research Clinic ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศ

แบบฟอร์ม

ประสานงาน

  • ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ฯ ติดต่อคุณณพวิทย์ มณี (คุณกบ) โทร  02- 2564466 ต่อ 22
  • คลินิกวิจัย จุฬาฯ ติดต่อคุณมณีรัตน์ ชื่นเจริญ โทร 02-2180238