การให้คำปรึกษาทางด้านสถิติ

stats

ฝ่ายวิจัยร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดบริการให้คำปรึกษาทางชีวสถิติ โดย นักชีวสถิติ 4 ท่าน ดังนี้

        1. Assoc.Prof.Cameron Hurst, Ph.D.

    – ให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันพุธ เวลา 13.00 – 17.00 น. สถานที่ : ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3

2. ดร.ญุดา จองพิศาล

– ให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ในวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันพุธ เวลา 13.00 – 17.00 น. สถานที่ : ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3

3. คุณวสันต์ ปัญญาแสง

   – ให้คำปรึกษาเป็นภาษาไทย ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00- 17.00 น. สถานที่ : ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3

4. คุณวราภรณ์ พิมา

   – ให้คำปรึกษาเป็นภาษาไทย ในวันจันทร์ – วันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00- 15.00น. สถานที่ : ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ตึกเรนาโต้ ชั้น 1

“สามารถมารับคำปรึกษาตั้งแต่เริ่มคิดจะทำวิจัยเพื่อ Study Design ที่ถูกต้อง (Recommend)”

 1. ผู้มีสิทธิ์ในการทำนัดปรึกษาได้คือ อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นิสิตปริญญาเอก นิสิตปริญญาโท สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 2. สามารถทำนัดปรึกษาได้ไม่เกิน 1 ชม./สัปดาห์ (หากต้องการคำปรึกษามากกว่า 1 ชม./สัปดาห์ ขอให้ติดต่อกับ Assoc.Prof.Cameron Paul Hurst โดยตรง)
 3. จองผ่านทางโทรศัพท์ 0-2256-4455, 0-2256-4466 ต่อ 22
  (ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปจะเปิดรับจอง Online ที่ http://rsapp.md.chula.ac.th/ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น)
 4. ในกรณีที่ท่านจองเวลานัดแล้วแต่ต้องการยกเลิกนัดปรึกษา
  4.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 2 วันทำการ (เช่น นัดวันจันทร์ ต้องแจ้งยกเลิกภายในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ก่อนหน้า) จะไม่มีการลดทอนสิทธิ์ใดๆ
  4.2 หากไม่แจ้งก่อนเวลานัดหมายไม่ถึง 2 วันทำการ จะไม่สามารถนัดปรึกษาได้อีก 1 สัปดาห์ นับจากวันนัดหมายที่ไม่มา และ
  4.3 กรณีไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนถึงเวลานัด จะไม่สามารถนัดปรึกษาไปอีก 4 สัปดาห์ นับจากวันนัดหมายที่ไม่มา

สำหรับท่านที่ต้องการใช้โปรแกรม SPSS ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีให้บริการโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/spss-software และทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้  และท่านใดต้องการรับคำปรึกษาโดยใช้ Notebook ของท่านเองกรุณาติดตั้งโปรแกรมก่อนเข้ารับการปรึกษา