ศูนย์สัตว์ทดลอง

animal-house

การดูแลสัตว์ทดลองอย่างมีมนุษยธรรมและจริยธรรมในระหว่างขั้นตอนการวิจัยคือสิ่งที่ศูนย์สัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การออกแบบศูนย์ที่ดีจะช่วยดูแลสัตว์ทดลองให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุด ความทุ่มเทของเราที่จะให้บริการดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพในงานวิจัยของเราที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุณาติดต่อเราเพื่อทำนัดหมายที่

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 ถ.อังรีดูนัง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร:              0 2256 4455 / 0 2256 4466 / 0 2254 2931

แฟกซ์:          0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 22, 23

อีเมล:            researchaffairs@gmail.commdcuresearch@gmail.com