Chula Pharmacokinetic Research Center

Chula Pharmacokinetic Research Center คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2545 เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับยา เพื่อศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และชีวสมมูลของยา มีการดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพห้องปฏิบัติการ อันจะนำมาซึ่งผลการทดสอบที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย Chula Pharmacokinetic Research Center ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ซึ่งหมายถึง มาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วไป กำหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standardization Organization, ISO) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ครั้งแรกด้านการวิเคราะห์ยา 2 ตำรับ คือ gabapentin 300 mg และ gabapentin 600 mg ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553  และได้ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังพร้อมทั้งขยายขอบข่ายการวิเคราะห์ยามาโดยตลอด

ปัจจุบัน Chula Pharmacokinetic Research Center ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการว่ามีความสามารถในการวิเคราะห์ยาตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ได้แก่ gabapentin, pregabalin, esomeprazole และ pioglitazone และอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อขอรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการในระบบ Good Laboratory Practice (GLP) อีกมาตรฐานหนึ่ง

การให้บริการ

ให้บริการด้านการศึกษาวิจัย ดังนี้

 • การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic study)
 • การศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study)

สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดทำโครงร่างการศึกษาวิจัย  การขออนุมัติจริยธรรมการศึกษาวิจัย การศึกษาทางคลินิก  การวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ  การวิเคราะห์ทางสถิติ  ตลอดจนการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนยาเพื่อจัดจำหน่าย  ดังภาพ

การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2005 ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือข้อกำหนดตามกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

pk_study_process


สิ่งอำนวยความสะดวก

Chula Pharmacokinetic Research Center ประกอบด้วยห้องย่อยต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมการศึกษาวิจัย เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงในแต่ละห้องย่อยตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ห้องย่อยต่างๆ ประกอบด้วย

 • ห้องสำนักงาน
 • โซนสำหรับเปลี่ยนชุดก่อนเข้าสู่ส่วนปฏิบัติการวิเคราะห์
 • ห้องเก็บตัวอย่างทดสอบ
 • ห้องเตรียมตัวอย่างทดสอบ
 • ห้องเก็บสารมาตรฐาน
 • ห้องเก็บสารเคมีต่างๆ
 • ห้องสำหรับชั่งสาร
 • ห้องวิเคราะห์ระดับยาด้วยเครื่อง HPLC และ UHPLC
 • ห้องวิเคราะห์ระดับยาด้วยเครื่อง LC-MS/MS
 • ห้องสำหรับการล้าง
 • ห้องที่ใช้ในการสำรองข้อมูลและควบคุมระบบการผ่านเข้า-ออกห้องย่อยต่างๆ
 • ห้องประมวลผลการวิเคราะห์
 • ห้องผู้ตรวจคุณภาพ
 • ห้องเจ้าหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลและวัสดุ
 • ห้องเก็บรักษาเอกสารทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์
 • ห้องอาหาร
 • ห้องรับตัวอย่างทดสอบ
 • ห้องผู้บริหารองค์กร
 • ห้องประขุม

เครื่องมือ

ศูนย์ของเราให้บริการวิเคราะห์ระดับยาจากตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย

 • LC-MS/MS
 • HPLC
 • UHPLC

equipment


การขอใช้บริการงานวิจัย

ดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการงานวิจัยของเราได้ ที่นี่


ร่วมงานกับเรา

ยังไม่มีตำแน่งงานที่เปิดรับสมัคร


ติดต่อเรา

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อ          คุณนันทพร

โทร              0 2652 3332

แฟกซ์          0 2652 3332 ต่อ 18

อีเมลล์         chula.mrc@gmail.com

แผนที่          คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

????????????????????????????????????