ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 รอบที่ 2

ขอเชิญชวนให้ อาจารย์ /นักวิจัย สมัครขอรับเงินสนับสนุนการวิจัย ตามหลักเกณฑ์ขอรับทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์  โดยสามารถดูรายละเอียด/เกณฑ์/ขั้นตอนรับสมัคร และโปรดยื่นข้อเสนอโครงการ online ผ่านทาง เว็บไซต์ http://medchulairb.com/chulafund/news.php คลิ๊ก เข้าระบบทุน   และส่งเอกสาร ใบสมัคร (ว.2- download เมื่อ submit โครงการในระบบแล้ว) และ โครงการวิจัย(ว.3) อย่างละ 3 ชุด บันทึกข้อความ ผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ ส่งมาที่ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2561 แจ้งผลการพิจารณา ในช่วง เดือนมิถุนายน 2561 สามารถ download เอกสารประกอบได้ที่ http://rs.md.chula.ac.th/ดาวน์โหลด/ทุนวิจัย/

ทุนวิจัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) Government Budget Grant-2562

รายละเอียดทุน สนับสนุนการทำวิจัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ ผู้วิจัยต้องจัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบโครงการวิจัย ( ว 1ด)  หรือ ชุดโครงการวิจัย ( ว 1ช)  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดและเสนอผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) และ Online ข้อเสนอการวิจัย ผ่านระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th/) โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.chula.ac.th/project/government-budget-grant/

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน ปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 – 10 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://funding.nvi.go.th/#news

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)

วช. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 – 6 กันยายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2264/Default.aspx#.WZ-I6elpxPY

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านมนุษยศาสตร์

CU Innovation & Innovator Search

ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัยที่มีข้อมูลผลงานนวัตกรรมส่งข้อมูล