จริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้เข้าร่วมการวิจัยของเราทุกคนได้รับการคุ้มครองภายใต้ “ข้อกำหนดงานวิจัย พ.ศ. 2558” โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจริยธรรมการวิจัยมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่ปลูกฝังความเคารพและความตระหนักในการเข้าร่วมการวิจัยของมนุษย์และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยตลอดช่วงระยะเวลาของการวิจัย ข้อตกลงการวิจัยในคน จะต้องถูกส่งมาที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยเพื่อการตรวจสอบก่อนเริ่มทำการวิจัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆเพื่อกรอกข้อมูลและส่งมาที่

ติดต่อ                  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่               อาคารอานันทมหิดล ชั้น 3

โทร                      0 2256 4493 / 098 573 7622

Email                 medchulairb@chula.ac.th

ดาวน์โหลด        https://sway.office.com/GmVLFQIBfRtavDvg

Link Submission Online :  http://www.medchulairb.com

med-chula-irb-online-announcement