จริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้เข้าร่วมการวิจัยของเราทุกคนได้รับการคุ้มครองภายใต้ “ข้อกำหนดงานวิจัย พ.ศ. 2558” โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจริยธรรมการวิจัยมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่ปลูกฝังความเคารพและความตระหนักในการเข้าร่วมการวิจัยของมนุษย์และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยตลอดช่วงระยะเวลาของการวิจัย ข้อตกลงการวิจัยในคน จะต้องถูกส่งมาที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยเพื่อการตรวจสอบก่อนเริ่มทำการวิจัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆเพื่อกรอกข้อมูลและส่งมาที่

ติดต่อ                  สำนักงานจริยธรรมการวิจัย อาคารอานันทมหิดล ชั้น 3

โทร                      0 2256 4493 / 089 573 7622

ระบบออนไลน์     www.medchulairb.com

ดาว์นโหลด         medchulairb.com/ethics/download/list.php