การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

 

– การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research.chula.ac.th/project/grant-public-inter/

เอกสารเพิ่มเติม

 – การสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

presentation1