การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

1.  การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/th/funds/6326/   และยื่นขอรับการสนับสนุนได้ที่  erm.research.chula.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

  2. การสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางการยื่นขอรับการสนับสนุน Online : http://rsapp.md.chula.ac.th/login

  1. ประกาศเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆของกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2561
  2. ระเบียบและหลักเกณฑ์การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2563 (update 1 มิ.ย.63)
  3. ใบสมัครขอรับเงินค่าสนับสนุนบทความตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) RA2(18-9-2561) ฝ่ายวิจัยจะเป็นผู้ดำเนินการให้
  4. แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล citation reward
  5. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.4321)

ติดต่อ

น.ส.ณัฐฐิกา อุทยาพงษ์
โทร       0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 0
อีเมล     researchaffairs@gmail.com