การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

 

การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research.chula.ac.th/project/grant-public-inter/

เอกสารเพิ่มเติม

 การสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์เดิม (ผลงานตั้งแต่ January – December 2017)

 เกณฑ์ใหม่  update 1 ส.ค.2561