คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (MDCU – IBC)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

ขั้นตอนการจดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

รายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ประสงค์จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รช.1)

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง (กรณีครั้งแรก)

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง (กรณีต่ออายุ)

 

การพิจารณาโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอพิจารณาโครงการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการยื่นโครงการเพื่อขอพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ

 

แบบฟอร์ม

  1. Form Checklist A : Research Proposal to Request an Approval or an Exemption from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (CU-IBC01)
  2. Form A : A Form to Request an Exemption from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (CU-IBC02)
  3. Form B : A Form to Request an Approval from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (CU-IBC03)
  4. Form C: A Form to Request an Approval of Experiments at Scale of 10 L Fermenter or More and the Field Work from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (CU-IBC04)
  5. Form D : Material Transfer Agreement – MTA (CU-IBC05)
  6. Form E : A Form for Approval of Domestic Transfer of Microorganisms or Genetically Modified Organisms (CU-IBC06)
  7. Annual Report (Biosafety) (CU-IBC11)
  8. Biological Safety Level 2 (BSL-2) Inspection Checklist (CU-IBC12)
  9. From MDCU-IBC-CV1 (สำหรับคณะกรรมการ)

 

ประกาศ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการพิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2560

 

คู่มือ

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภาพทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (BIOSAFETY GUIDELINES for Modern Biotechnology)

คู่มือสำหรับประชาชน ในการจดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

 

เว็บไซต์อื่น

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-IBC)