คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (MDCU – IBC)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฎหมาย

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวง

 1. กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานตามมาตรา ๒๘ ต้องปฏิบัติและการจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๐
 3. รายการพิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๐
 4. การเลิกการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. การแจ้งคำสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

การจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

ขั้นตอนแจ้งและขออนุญาตการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (อ้างอิงเอกสารจาก CU-IBC)

รายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ประสงค์จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รช.1)

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจและขั้นตอนการทำหนังสือมอบอานาจ

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง (กรณีครั้งแรก)

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง (กรณีต่ออายุ)

 

การพิจารณาโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอพิจารณาโครงการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการยื่นโครงการเพื่อขอพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ

 

แบบฟอร์ม (อ้างอิงจาก CU-IBC)

แบบฟอร์มประเมินโครงการวิจัย

 1. Form Checklist A : Research Proposal to Request an Approval or an Exemption from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (CU-IBC01)
 2. Form A : A Form to Request an Exemption from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (CU-IBC02)
 3. Form B : A Form to Request an Approval from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (CU-IBC03)
 4. Form C: A Form to Request an Approval of Experiments at Scale of 10 L Fermenter or More and the Field Work from the Institutional Biosafety Committee of Chulalongkorn University (CU-IBC04)
 5. Form D : Material Transfer Agreement – MTA (CU-IBC05)
 6. Form E : A Form for Approval of Domestic Transfer of Microorganisms or Genetically Modified Organisms (CU-IBC06)
 7. Form F : Amendment Request Form (CU-IBC15)
 8. Annual Report (Biosafety) (CU-IBC11)

แบบฟอร์มอื่น ๆ 

 1. Biological Safety Level 2 (BSL-2) Inspection Checklist (CU-IBC12)
 2. แบบสำรวจปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
 3. แบบฟอร์มขอป้ายบ่งชี้อันตรายทางชีวภาพ (Biohazard Sign) (CU-IBC13)

 

คู่มือ

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภาพทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (BIOSAFETY GUIDELINES for Modern Biotechnology)

คู่มือสำหรับประชาชน ในการจดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

 

เว็บไซต์อื่น

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-IBC)