ทุนวิจัย

ด่วนมาก : เอกสาร แบบ บช-3 เพื่อประกอบการยื่นเสนอขอรับทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 

 


1.ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2. ทุนสำหรับ Visiting Professors คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


3. การจัดทำร่างประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรณีที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก


4.ทุนเพชรชมพูเข้มแข็ง (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


5.เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบไปด้วยสกว., สกอ., สวก., สวทช., สวทน., และ สวรส.


6.ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย