ทุนวิจัย


1.ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Link  สมัครทุนรัชดา: www.medchulairb.com


2. ทุนสำหรับ Visiting Professors คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


3. การสนับสนุนเพื่อการวิจัย (เงินบริจาค)
3.1 ขั้นตอนในการจัดตั้งโครงการรับบริจาค

  3.2 ขั้นตอนในการใช้เงินที่ได้รับบริจาค


4. การจัดทำร่างประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรณีที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก


5.ทุนเพชรชมพูเข้มแข็ง (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


6.เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบไปด้วยสกว., สกอ., สวก., สวทช., สวทน., และ สวรส.


7.ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย