ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 ถ.อังรีดูนัง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร           0 2256 4455 / 0 2256 4466 / 0 2254 2931

โทรสาร     0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 22 / 23

อีเมล         researchaffairs@gmail.com / mdcuresearch@gmail.com

mdcuresearch@chula.ac.th