ทุนวิจัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) Government Budget Grant-2562

ทุนวิจัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) Government Budget Grant-2562

รายละเอียดทุน

สนับสนุนการทำวิจัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ ผู้วิจัยต้องจัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบโครงการวิจัย ( ว 1ด)  หรือ ชุดโครงการวิจัย ( ว 1ช)  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดและเสนอผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) และ Online ข้อเสนอการวิจัย ผ่านระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th/) โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.chula.ac.th/project/government-budget-grant/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *