ทุนวิจัยและเงินสนับสนุน

ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนและทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราได้รับเงินทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ไทยไบโอเทค และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น

ในปัจจุบันเรายังได้รับทุนต่างประเทศจาก National Institutes of Health (NIH) และ Japan International Cooperation Agency (JICA) อีกด้วย