การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

– การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/th/funds/6326/   และยื่นขอรับการสนับสนุนได้ที่  erm.research.chula.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

 

การสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21-01-29

ช่องทางการยื่นขอรับการสนับสนุน Online : http://rsapp.md.chula.ac.th/login

ติดต่อ

น.ส.ณัฐฐิกา อุทยาพงษ์
โทร       0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 0
อีเมล     researchaffairs@gmail.com