การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

การเบิกค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครขอรับการสนับสนุนได้ ที่นี่

การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยื่นผ่านระบบ Online ได้ ที่นี่

การสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 เกณฑ์ใหม่  update 1 ส.ค.2561

reward

ติดต่อ

น.ส.ณัฐฐิกา อุทยาพงษ์
โทร       0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 0
อีเมล     researchaffairs@gmail.com