การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

– การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research.chula.ac.th/project/grant-public-inter/

เอกสารเพิ่มเติม

  – การสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

presentation1

ติดต่อ

น.ส.ณัฐฐิกา อุทยาพงษ์
โทร       0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 0
อีเมล     researchaffairs@gmail.com