ทุนวิจัย


แหล่งเงินทุนภายใน

 1.0  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.1  ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภททุน:

  1. ประเภทที่ 1 : สำหรับอาจารย์ที่กำกับดูแลโครงการวิจัยของนิสิต แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
  2. ประเภทที่ 2 : สำหรับอาจารย์/นักวิจัย
  3. ประเภทที่ 3 : เพื่อส่งเสริมการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund)

การสมัคร:

ทุนวิจัยประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและยื่นโครงการผ่านระบบทุนวิจัยออนไลน์ (www.medchulairb.com) เมื่อ Submit ในระบบแล้ว

โปรดส่ง เอกสารโคร่างการภายใน 3 วัน หลังจาก Submit โดยประกอบด้วยเอกสาร ว.2 (แบบฟอร์มสมัคร) และ ว.3 (โครงการวิจัย) ฉบับจริงที่ลงนามแล้ว พร้อมสำเนา 2 ชุด (รวมเป็น 3 ชุด) มายังฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3

ใบสมัครขอรับทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยฯ (เอกสาร ว.2) เอกสารนี้จะออกมาจากระบบ online

กำหนดการปิดรับสมัคร สำหรับทุนวิจัยประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2

รอบที่ 1        ปิดระบบ วันที่ 30 พฤศจิกายน (แจ้งผลประมาณเดือน มกราคม)

รอบที่ 2        ปิดระบบ วันที่ 30 เมษายน (แจ้งผลประมาณเดือน มิถุนายน)

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ            คุณพรทิพย์ สินธวานุรักษ์

โทร                0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 18

อีเมล              psinthavanuruk@yahoo.com

ทุนวิจัยประเภทที่ 3  เพื่อส่งเสริมการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund)

  •  เป็นทุนจากแหล่งทุนภายนอกภาครัฐบาลโดยตรง โดยไม่ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนที่ผ่านจุฬาฯอาทิเช่น ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน,ทุนอาซาฮี เป็นต้น) แหล่งทุนภายนอกต่างประเทศที่มิใช่โครงการที่ทำร่วมกับบริษัทยา
  • โครงการวิจัยจะต้องดำเนินการเซ็นสัญญารับทุนกับแหล่งทุนภายนอกและจัดทำประกาศแหล่งทุนภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผู้วิจัยได้รับประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนและยื่นโครงการผ่านระบบทุนวิจัยออนไลน์ (www.medchulairb.com) เมื่อ Submit ในระบบแล้ว โปรดส่ง เอกสาร ว.2 (แบบฟอร์มสมัคร) ที่ได้จากระบบ Online พร้อมลงนามครบ และสำเนาประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด มายังฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3

กำหนดการรับสมัคร สำหรับทุนวิจัยประเภทที่ 3 : ตลอดปี

 

ติดต่อ           คุณรุ่งรัตน์ ชาวสวนงาม

โทร               0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 13

อีเมล             mdcuresearch@gmail.com / jang_rung@hotmail.com


1.2  ทุนสำหรับ Visiting Professors

ติดต่อ           คุณรุ่งรัตน์ ชาวสวนงาม

โทร               0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 13

อีเมล             mdcuresearch@gmail.com / jang_rung@hotmail.com

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง


 2.0  สำนักงานบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2.1  ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่   ฟอร์มการเบิกเงินทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ , เอกสารแนบ 

และ วิธีการเบิกเงิน

new-staff


2.2  ทุน โครงการขับเคลื่อนการวิจัย (STAR) ฟอร์มการเบิกเงินทุน CE, RU, STAR  , เอกสารแนบ 

และ วิธีการเบิกเงิน

star-program-fud


2.3  ทุนหน่วยปฎิบัติการวิจัย (RU) 

ru-fund


2.4  ทุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE)

excellence-center-fund


2.5   ทุนอุดหนุนการวิจัยจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน)

Print


2.6  ทุนอื่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.research.chula.ac.th/home


 แหล่งเงินทุนภายนอก

1.0  การจัดทำร่างประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรณีที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง


2.0  เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบไปด้วยสกว., สกอ., สวก., สวทช., สวทน., และ สวรส.


3.0  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)


4.0  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)


5.0  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)


6.0  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)