การอบรมและเวิร์คช็อป ประจำปี

Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2019

วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารภูมิสิริ ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Short course in Health Science Research

“การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

การอบรมและเวิร์คช็อป

Preparing tomorrow’s leader in research

เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและทีมวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย

Integrating Genomics into National Healthcare: Sharing Experience between Genomics Thailand and Genomics England

วันที่ 4 - 6 ก.ย. 62 ณ หอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Six blind men and an elephant: why international studies are important?

วิทยากรโดย: Prof. Peter G.J. Burney, MA (Oxon.) MD FRCP FFPHM FMedSci Professor of Respiratory Epidemiology and Public Health at National Heart & Lung Institute, Imperial College London

การประชุม 13th Vaccine Congress

ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

โครงการจัดอบรม “การทำวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์ใหม่ – การวิเคราะห์และตีพิมพ์ผลงานวิจัย” (Practical course of clinical research – statistical analysis & publishing research)

ณ ห้องเรียน Smart Classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการบรรยาย 1. Comparing mean or median 2. Data management, dummy tables, figures 3. Describing the data  4. correlation and agreement  5. Selecting a journal to publish 6. Linear Regression 7. Proportions in medical research – Stark AIC_2017 – Sohn HPV in Asian adolescents 2018 – […]

How to prepare for Spearhead Project from previous experiences

โดย: คุณ พอ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีออกสู่เชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย (Innovation Driven Enterprise: IDE)

การอบรมระยะสั้น