การอบรมและเวิร์คช็อป ประจำปี

Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2019

วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารภูมิสิริ ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Short course in Health Science Research

“การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

การอบรมและเวิร์คช็อป

การประชุม 13th Vaccine Congress

ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

โครงการจัดอบรม “การทำวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์ใหม่ – การวิเคราะห์และตีพิมพ์ผลงานวิจัย” (Practical course of clinical research – statistical analysis & publishing research)

ณ ห้องเรียน Smart Classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการบรรยาย 1. Comparing mean or median 2. Data management, dummy tables, figures 3. Describing the data  4. correlation and agreement  5. Selecting a journal to publish 6. Linear Regression 7. Proportions in medical research – Stark AIC_2017 – Sohn HPV in Asian adolescents 2018 – […]

How to prepare for Spearhead Project from previous experiences

โดย: คุณ พอ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีออกสู่เชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย (Innovation Driven Enterprise: IDE)

Publish & Flourish! Find, read and publish in high impact journals.

ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท Clarivate analytics (เดิม Thomson Reuters) จะจัดการบรรยายพิเศษ รายละเอียดดังนี้

โครงการประชุมอภิปราย “MDCU Innovation Forum” ครั้งที่ 4 เรื่อง “การใช้พลาสติกทางการแพทย์สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในโรงพยาบาล (Medical Plastic For Innovative Products Used In The Hospital)”

ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมให้ภาควิชาจัดกิจกรรม Research Day

เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย

การอบรมระยะสั้น