การอบรมและเวิร์คช็อป

การลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิก

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องเรียน Smart classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง

“MDCU Innovation Forum” หัวข้อการอภิปราย “การสร้างนวัตกรรมไทยให้ดังสู่ระดับโลก”

โดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตัณติบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Plagiarism & How to Paraphrase”

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าเป็นการบรรยาย (รับได้ 200 คน) ส่วนช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติ (จำกัด 10 คน) มีรายละเอียดดังนี้

Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2017

วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบ REDCap

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Personalized Medicine in Endocrine Oncology: From Bench to Bedside”

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจสมัครเข้าฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวฯ

From big data analysis to personalized medicine: Challenges and Opportunities

ด้วย ฝ่ายวิจัย ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการบรรยายพิเศษ

Non-invasive diagnosis of urinary bladder cancer using DNA methylation as biomarker

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจสมัครเข้าฟังกิจกรรมดังกล่าวฯ

Clinical Biostatistics Series

โครงการจัดอบรม “Clinical Biostatistics Series”

การอบรมระยะสั้น

Short course in Health Science Research 5 Mar – 25 May 2018

“การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ครั้งที่ 6