การอบรมและเวิร์คช็อป

การอบรมระยะสั้นหลักสูตร “การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”ครั้งที่ 7

ด้วย ฝ่ายวิจัยฯ ได้จัดอบรมระยะสั้นหลักสูตร “การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ทางด้านการอ่านวรรณกรรมอย่างมีวิจารณญาณ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการส่งเสริมให้ภาควิชาจัดกิจกรรม Research Day

เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดการบรรยายพิเศษ โดย Prof.Daniel Silverman, M.D., Ph.D. ,

ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 หอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Clinic: Grant Proposal Development for the Thailand Research Fund

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเรียน Smart classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Peking University Health Science Center & Chulalongkorn University Joint Conference

ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. Theatre Room, MDCU Library, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

การบรรยายพิเศษ Special Immunology Lecture

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 15 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manuscript Writing Workshop”

ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2561 – วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียน Smart classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมระยะสั้น

Short course in Health Science Research 5 Mar – 25 May 2018

“การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ครั้งที่ 6