การอบรมและเวิร์คช็อป ประจำปี

Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2018

วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Short course in Health Science Research

“การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

การอบรมและเวิร์คช็อป

How to prepare for Spearhead Project from previous experiences

โดย: คุณ พอ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีออกสู่เชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย (Innovation Driven Enterprise: IDE)

Publish & Flourish! Find, read and publish in high impact journals.

ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท Clarivate analytics (เดิม Thomson Reuters) จะจัดการบรรยายพิเศษ รายละเอียดดังนี้

โครงการประชุมอภิปราย “MDCU Innovation Forum” ครั้งที่ 4 เรื่อง “การใช้พลาสติกทางการแพทย์สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในโรงพยาบาล (Medical Plastic For Innovative Products Used In The Hospital)”

ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมให้ภาควิชาจัดกิจกรรม Research Day

เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดการบรรยายพิเศษ โดย Prof.Daniel Silverman, M.D., Ph.D. ,

ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 หอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Clinic: Grant Proposal Development for the Thailand Research Fund

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเรียน Smart classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมระยะสั้น