Archives for September, 2017

Sep
08

ขอเชิญชวนให้ อาจารย์ /นักวิจัย สมัครขอรับเงินสนับสนุนการวิจัย ตามหลักเกณฑ์ขอรับทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์

ขอเชิญชวนให้ อาจารย์ /นักวิจัย สมัครขอรับเงินสนับสนุนการวิจัย ตามหลักเกณฑ์ขอรับทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์  โดยสามารถดูรายละเอียด/เกณฑ์/ขั้นตอนรับสมัคร และโปรดยื่นข้อเสนอโครงการ online ผ่านทาง เว็บไซต์ http://medchulairb.com/chulafund/news.php คลิ๊ก เข้าระบบทุน   และส่งเอกสาร ใบสมัคร (ว.2- download เมื่อ submit โครงการในระบบแล้ว) และ โครงการวิจัย(ว.3) อย่างละ 3 ชุด บันทึกข้อความ ผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ ส่งมาที่ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560  แจ้งผลการพิจารณา ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2561

By jang_rung | ข่าวสาร
DETAIL
Sep
04

ทุนวิจัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) Government Budget Grant-2562

รายละเอียดทุน สนับสนุนการทำวิจัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ ผู้วิจัยต้องจัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบโครงการวิจัย ( ว 1ด)  หรือ ชุดโครงการวิจัย ( ว 1ช)  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดและเสนอผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) และ Online ข้อเสนอการวิจัย ผ่านระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th/) โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.chula.ac.th/project/government-budget-grant/

By jang_rung | ข่าวสาร
DETAIL