การประชุม 13th Vaccine Congress

62-09-15-18-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99-vc-3
ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Start

September 15, 2019 - 12:00 am

End

September 18, 2019 - 12:00 am

62-09-15-18-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99-vc-1

ด้วยศูนย์วิจัยวัคซีน (Chula VRC) และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน

(CEPED ID Chula) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ELSEVIER จัดการประชุม 13th Vaccine Congress

ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาวัคซีนในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัคซีนให้แก่

แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนักวิจัยที่ทำงานด้านวัคซีนของประเทศไทย จึงมีทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุม จำนวน 30 ทุน รายละเอียดดังนี้

1. ประเภททุนสนับสนุน 

            1.1 ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยให้ดำเนินการส่ง ผลงานวิจัย (Abstract)

เข้าร่วมการประชุมทางเว็บไซต์ https://www.elsevier.com/events/conferences/vaccine-congress 

ภายในวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยเมื่อได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 13th Vaccine Congress
แล้วให้ส่งจดหมายตอบรับดังกล่าวและบทคัดย่อผลงานวิจัย (Abstract) มาเพื่อสมัครทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุม

            1.2 ทุนสนับสนุนแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักวิจัยที่ทำงานด้านวัคซีน                   

ส่งประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีน (Personal Statement) ความยาว ไม่เกิน 1,000 คำ เป็นภาษาอังกฤษ

2. กำหนดการรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนทั้ง 2 ประเภท ทางคณะกรรมการจะดำเนินการลงทะเบียนให้เท่านั้น

ในการนี้จึงขอเชิญชวนและร่วมประชาสัมพันธ์ แพทย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ด้านวัคซีน ในสังกัดของท่านสมัครรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุมดังกล่าว 

ได้ที่  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณปฐมชัย อมรรัตนไพจิตร โทรศัพท์/โทรสาร: 02-256-4930 e-mail: Pathomchai.A@Chula.ac.th

โดยจะประกาศผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://pedid.md.chula.ac.th

MORE DETAIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *