การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Plagiarism & How to Paraphrase”

poster-oct-20%2c-2017
ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าเป็นการบรรยาย (รับได้ 200 คน) ส่วนช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติ (จำกัด 10 คน) มีรายละเอียดดังนี้

Start

October 20, 2017 - 9:30 am

End

October 20, 2017 - 3:30 pm

poster-oct-20%2c-2017

ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Plagiarism & How to Paraphrase” ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าเป็นการบรรยาย (รับได้ 200 คน) ส่วนช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติ (จำกัด 10 คน) มีรายละเอียดดังนี้

Time Topic Speaker
Morning session (Lecture): Room 312/3, Aor Por Ror Building (รับ 200 คน)
09:30 Registration
10:00-11:00 Plagiarism Kittisak Kulvichit
11:00-12:00 How to Paraphrase Tony O’Neill
Afternoon session* : Smart classroom, M floor, Aor Por Ror Building
12:00-13:30 Lunch break & Writing session for workshop participants (รับ 10 คน)
13:30-15:30 Workshop

วิทยากรจะเตรียมบทความให้แต่ละท่านใช้ในการทำ workshop

(บทความที่ได้แต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน อาจเป็น research article, textbook chapter หรือ article จาก newspaper หรือ website แต่จะอยู่ใน field ที่ท่านนั้นๆทำงานอยู่)

ผู้เข้า workshop แต่ละท่านต้องเตรียมตัวอ่านบทความที่ตัวเองได้มาก่อนล่วงหน้า

วิทยากรจะแจ้งก่อนว่าจะให้แต่ละท่านทำอะไร เช่น paraphrase หรือ summarize

และในช่วงท้ายของ workshop จะเป็นการนำเสนองานของแต่ละท่าน

 

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นิสิตปริญญาบัณฑิต นิสิตแพทย์และผู้ที่สนใจ กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่ ตุลาคม 2560 โดยแจ้งชื่อ-สกุล สังกัดภาควิชา เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address กลับมาที่ Email: conferencesmdcuresearch@gmail.com

ขอบพระคุณค่ะ
ปวีณา สุภาตรี / สุวิมล มั่นอินทร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *