โครงการประชุมอภิปราย “MDCU Innovation Forum” ครั้งที่ 4 เรื่อง “การใช้พลาสติกทางการแพทย์สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในโรงพยาบาล (Medical Plastic For Innovative Products Used In The Hospital)”

image
ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Start

June 27, 2018 - 1:30 pm

End

June 27, 2018 - 3:30 pm

image

 ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมกับ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดโครงการประชุมอภิปราย “MDCU Innovation Forum” ครั้งที่ 4 เรื่อง “การใช้พลาสติกทางการแพทย์สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในโรงพยาบาล (Medical Plastic For Innovative Products Used In The Hospital)” ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 212  ชั้น 2  ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิจัย และผู้ที่สนใจสมัครเข้าฟังการประชุมอภิปรายดังกล่าวฯ กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ โทร. 080-2727745 หรือ E-mail:cmic.chula@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *