โครงการส่งเสริมให้ภาควิชาจัดกิจกรรม Research Day

poster-research-day
เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย

Start

End

poster-research-day

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโครงการส่งเสริมให้ภาควิชาจัดกิจกรรม Research Day เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย เพิ่มศักยภาพการวิจัยและนำเสนอผลงานของบุคลากรและแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดยมีทุนสนับสนุนให้ภาควิชาละ 50,000.00 บาท ต่อปีงบประมาณ และกรุณาส่งโครงการมาที่ฝ่ายวิจัยฯ ล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อทางฝ่ายวิจัยฯ จะได้ดำเนินการนำเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อขออนุมัติต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม Research Day
  2. Template การเขียนโครงการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *