โครงการจัดอบรม “การทำวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์ใหม่ – การวิเคราะห์และตีพิมพ์ผลงานวิจัย” (Practical course of clinical research - statistical analysis & publishing research)

ณ ห้องเรียน Smart Classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการบรรยาย 1. Comparing mean or median 2. Data management, dummy tables, figures 3. Describing the data  4. correlation and agreement  5. Selecting a journal to publish 6. Linear Regression 7. Proportions in medical research - Stark AIC_2017 - Sohn HPV