Preparing tomorrow's leader in research

poster-july-3-2019
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและทีมวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย

Start

July 3, 2019 - 8:00 am

End

July 3, 2019 - 3:30 pm

ทางฝ่ายวิจัยจะจัดการบรรยายใน theme “Preparing tomorrow’s leader in research เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและทีมวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย โดยมีหัวข้อตาม poster ข้างล่างนี้ค่ะ จะเป็นการ share ประสบการณ์ของวิทยากรที่มีกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศด้านต่างๆ
ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าฟังได้ในช่วงเช้าโดยสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ค่ะ

poster-july-3-2019

 

MORE DETAIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *