"Severe cutaneous adverse drug eruptions (SCARs): From bench to bedside"

poster-oct-11-2018-pr-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82
11 Oct 2018

Start

October 11, 2018 - 1:30 pm

End

October 11, 2018 - 2:30 pm

poster-oct-11-2018-pr-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82

ด้วย ฝ่ายวิจัย ร่วมกับหน่วยผิวหนัง และหน่วยภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดกิจกรรม “Severe cutaneous adverse drug eruptions (SCARs): From bench to bedside”

จึงขอเชิญชวน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว และกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อ-สกุล สังกัด/ภาควิชา เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address กลับมาที่ Email: conferencesmdcuresearch@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *