หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Units)

 1. หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคผิวหนังและภูมิคุ้มกัน
 2. หน่วยปฏิบัติการวิจัยนิติพันธุศาสตร์
 3. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเวชศาสตร์เจริญพันธุ์และเก็บรักษาเพื่อพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์
 4. หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาภูมิคุ้มกันโรคไตและปลูกถ่ายไต 
 5. หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคตับอ่อน 
 6. หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์ด้านความผิดปกติทางเมทาบอลิกของกระดูกในผู้ป่วยโรคไต 
 7. หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านการระงับปวด
 8. หน่วยปฏิบัติการวิจัยพังผืดและตับแข็ง 
 9. หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านโลหิตวิทยาปริวรรต 
 10. หน่วยปฏิบัติการวิจัยกุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
 11. หน่วยปฏิบัติการวิจัยความผิดปกติของรก
 12. หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านประสาทศาสตร์การรู้คิด การคำนวณและการดูแลผู้ป่วย จุฬาลงกรณ์
 13. หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านการรู้คิดบกพร่องและภาวะสมองเสื่อม
 14. หน่วยปฏิบัติการวิจัยภาวะกระดูกข้อสะโพกหัก 
 15. หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร
 16. หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคทางเดินอาหารตับและภูมิคุ้มกันวิทยาในเด็กไทย
 17. หน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาเชิงระบบ
 18. หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษา,ป้องกันโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้องทางเมตาโบลิคแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 19. หน่วยปฏิบัติการวิจัยชีวสารสำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม
 20. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อบูรณาการและนวัตกรรมทางโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก
 21. หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด 
 22. หน่วยปฏิบัติการวิจัยศูนย์ฝึกสมองและเทคโนโลยีทางชีวจิตเวชศาสตร์ 
 23. หน่วยปฏิบัติการวิจัยชีวเคมีของไตและโรคนิ่วไต