การบริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ

 

english-editing

ฝ่ายวิจัยมีบริการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยเพื่อช่วยให้งานวิจัยดีๆพร้อมออกสู่วารสารทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก เรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตลอดทั้งปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

บริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ

การพิสูจน์อักษรและไวยากรณ์พื้นฐาน การแก้ไขการสะกด ไวยากรณ์เครื่องหมายวรรคตอนรูปกริยา นามคำกริยา และการจัดรูปแบบประโยค การแก้ไขเพื่อความชัดเจน ในรูปแบบประโยค เพื่อปรับปรุงขัดเกลาความชัดเจน มากขึ้น

 

คุณสมบัติของผู้รับบริการ

 1. บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์พิเศษของคณะฯ สังกัดสภากาชาดไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิจัยพันธมิตร
 2. มีความประสงค์จะส่งตีพิมพ์ บทความวิจัย (Manuscript) ในวารสารวิชาการะดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus เท่านั้น

 

ข้อกำหนดในการรับบริการ

 1. ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ (Invoice) สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจแก้ภาษาฯ ตามอัตราที่กำหนดด้านล่าง โดยท่านจะได้รับแจ้งให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ตรวจแก้ภาษาฯ เมื่อการตรวจแก้ภาษาเสร็จสิ้น
 2. กรุณาเขียน Affiliation ใน manuscript เป็น Faculty of Medicine, Chulalongkorn University และใน Acknowledgement กรุณาเขียนว่าได้รับบริการการตรวจแก้ภาษาจาก English editing service, Research Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 3. กรุณาแจ้งผลการ Submit หรือ Accept หรือ Publish ในระบบให้ฝ่ายวิจัยทราบ

 

การคิดค่าบริการและการชำระเงิน

ฝ่ายวิจัยฯ จะคิดอัตราค่าบริการตามหลักเกณฑ์ คือ

 • อัตราค่าบริการ: เฉพาะเนื้อหา และ Table คำละ 1.50 บาท (โดยไม่นับรวม Reference และ Figure)  (สามารถเบิกได้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องละไม่เกิน 7,000.00 บาท)

 

การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เมื่อท่านส่ง Manuscript ไปยังวารสาร และหลักฐานการ Submit หรือ Accept หรือ Publish แล้ว สามารถขอเบิกเงินสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ https://myresearch.chula.ac.th/  โดยแนบหลักฐานการ Submit หรือ Accept หรือ Publish,  Invoice (ใบแจ้งหนี้) และหลักฐานการชำระเงิน (ชื่อต้องตรงกับผู้ขอรับการสนับสนุน) ในอัตรา ดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่าย เรื่องละไม่เกิน 7,000.00 บาท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ Research Clinic ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2564)
 2. ผู้รับบริการ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มในส่วนต่างที่เกินจากที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน

 

การบริการที่มีให้เลือก

1.  บริการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำความร่วมมือกับ บริษัท Enago เรื่องการให้บริการตรวจภาษาบทความต้นฉบับ โดยบริษัท Enago ยินดีมอบส่วนลดพิเศษ 40% จากราคาปกติแก่อาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.enago.com/univ/chulalongkorn/

 

2.  บริการของคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิจัย /English Editing & Medical writer Service
สมัครขอรับบริการได้ที่ http://rsapp.md.chula.ac.th
ดาวน์โหลด > แบบฟอร์มยืนยันการขอตรวจแก้ภาษาอังกฤษ และชำระค่าบริการก่อนการตรวจ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

 1. Alain Jacquet (view short bio)
 2. Mano Laohavanich (view short bio)
 3. Michael Ullman (view short bio)
 4. Patcharin Prateepratana (view short bio)
 5. Paul Hatton (view short bio)
 6. Pirapon Ohata (view short bio)
 7. Rhian Deborah Morgan (view short bio)
 8. Robin James Storer (view short bio)
 9. Sranya Phaisawang (view short bio)
 10. Voranaddha Vacharathit (view short bio)

ผู้ประสานงาน

คุณณพวิทย์ มณี
ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3
โทร     0 2256 4455, 4466 ต่อ 22
อีเมล   nopphawit.med.chula@gmail.com

ระบบการขอรับบริการ Online ได้ที่ rsapp.md.chula.ac.th (เริ่มต้นการให้บริการ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

eee-2024-02

 

3.  บริการของบริษัทเอกชนอื่น ๆ (ผู้วิจัยสามารถประสานและติดต่อเองโดยสะดวก)

 


 

การขอเบิกเงินสนับสนุนค่าตรวจแก้ภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กรณีใช้บริการ English editing service ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • กรณีใช้บริการของบริษัทเอกชน/บุคคลภายนอก

สามารถขอเบิกเงินสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ https://myresearch.chula.ac.th/ โดยแนบหลักฐานการ Submit หรือ Accept หรือ Publish,  Invoice (ใบแจ้งหนี้) และหลักฐานการชำระเงิน (ชื่อต้องตรงกับผู้ขอรับการสนับสนุน) ในอัตรา ดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่าย เรื่องละไม่เกิน 7,000.00 บาท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ Research Clinic ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2564)
 2. ผู้รับบริการ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มในส่วนต่างที่เกินจากที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน

ประกาศ

ผู้ประสานงาน สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ ติดต่อ

 • คุณปฏิภาณ ดวงดี โทร 02-2180247
 • E-mail: patipan.du@chula.ac.th

 


Check Plagiarism (Turnitin)

Turnitin เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index) โดย อาจารย์และนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปใช้บริการโปรแกรม ได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/turnitin.php