stats

การให้คำปรึกษาทางด้านสถิติ

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดบริการให้คำปรึกษาทางชีวสถิติ โดย นักชีวสถิติ 6 ท่าน ดังนี้

1. Prof. Stephen Kerr, Ph.D.
– ให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ในวันอังคาร – พุธ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. และวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
สถานที่:  update  ย้ายสถานที่ให้คำปรึกษาจากฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 ไปที่ อาคารใหม่ (ข้างอาคาร ส.ธ.) ชั้น 10
หมายเหตุ:  รับให้คำปรึกษาเฉพาะอาจารย์ เท่านั้น
Expertise:  Randomized Controlled Trials, Observational Studies, Pharmacokinetics, Diagnostic test studies, Survival analysis, Longitudinal data analysis, Quasi-experimental designs, Latent class analysis and growth-based trajectory modelling
Software:  Stata, SAS

2. ดร.ญุดา จองพิศาล
– ให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ในวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันพุธ เวลา 13.00 – 17.00 น.
สถานที่:  update  ย้ายสถานที่ให้คำปรึกษาจากฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 ไปที่ อาคารใหม่ (ข้างอาคาร ส.ธ.) ชั้น 10
Expertise:  Epidemiology, Research designs and methodology, Observational studies, Diagnostic test studies, Validity and reliability studies
Software:  Stata, R-program

new-biostat-venue

3. คุณวสันต์ ปัญญาแสง
– ให้คำปรึกษาเป็นภาษาไทย ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00- 17.00 น.
สถานที่:  ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3
Expertise:  Critical appraisal, Research design and methodology, Sample size calculation (Descriptive, Analytic, RCT, Observational), Statistical Analysis (Descriptive, Inferential statistics, Advance Statistics – Complex ANOVA, Multivariate Analysis, Survival Analysis, GEE, Mixed Model), and Ethics in Human research
Software:  SAS, SPSS, NCSS, STATA, R-program, NQuery, PASS, PS, G*power, N4Study, MS Access, DBase

4. คุณอัทธนีย์ จียะพันธุ์
– ให้คำปรึกษาเป็นภาษาไทย ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 น.
สถานที่:  ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3
Expertise:  Clinical research designs and methodology, Sample size calculation and randomization, Descriptive and Inferential statistics, and Statistics for diagnostic studies
Software:  Stata, SPSS

5. ดร.ภานุพงศ์ ภู่ตระกูล
– ให้คำปรึกษาเป็นภาษาไทย โดยคำปรึกษาด้านการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย, REDCap, และ Biostatistic ในวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (เริ่มให้คำปรึกษา ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)
สถานที่:  ตึก อปร ชั้น 7  (ฝั่ง DMC) 

Expertise:  Data collection system (REDCap system), clinical data management, research designs and methodology, and medical statistics
Software:  REDCap system, Stata, SPSS

“สามารถมารับคำปรึกษาตั้งแต่เริ่มคิดจะทำวิจัยเพื่อ Study Design ที่ถูกต้อง (Recommended)”

คุณสมบัติและวิธีการขอรับคำปรึกษา ของผู้ขอรับคำปรึกษา

  1. ผู้มีสิทธิ์ในการทำนัดปรึกษาได้คือ อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นิสิตปริญญาเอก นิสิตปริญญาโท สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. สามารถทำนัดปรึกษาได้ไม่เกิน 1 ชม./สัปดาห์
  3. จองผ่านระบบ Online ที่ http://rsapp.md.chula.ac.th/  เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
  4. ในกรณีที่ท่านจองเวลานัดแล้วแต่ต้องการยกเลิกนัดปรึกษา
    4.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 2 วันทำการ (เช่น นัดวันจันทร์ ต้องแจ้งยกเลิกภายในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ก่อนหน้า) จะไม่มีการลดทอนสิทธิ์ใดๆ
    4.2 หากไม่แจ้งก่อนเวลานัดหมายไม่ถึง 2 วันทำการ จะไม่สามารถนัดปรึกษาได้อีก 1 สัปดาห์ นับจากวันนัดหมายที่ไม่มา และ
    4.3 กรณีไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนถึงเวลานัด จะไม่สามารถนัดปรึกษาไปอีก 4 สัปดาห์ นับจากวันนัดหมายที่ไม่มา

หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2256-4455, 0-2256-4466 ต่อ 22 หรือทาง email: mdcuresearch@gmail.com, nopphawit.med.chula@gmail.com

โปรแกรมสนับสนุน

โปรแกรม STATA คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มี สิทธิในการใช้โปรแกรม จำนวน 20  license โดยอาจารย์,อาจารย์พิเศษสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สามารถขอใช้ผ่านภาควิชาโดยผู้ประสานงานของภาควิชาที่สังกัด

คู่มือแนะนำในการเข้าไปใช้โปรแกรม STATA

1.1  Log-in to Stata using remote window connection_MAC step 1
1.2  Log-in to Stata using remote window connection_MAC step 2
1.3  Log-in to Stata using remote window connection_Windows
1.4  How to access Stata offcampus

รายชื่อผู้ประสานงานของภาควิชา

หมายเหตุ:  โปรแกรม SPSS ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีให้บริการโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/spss-software และทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้ และท่านใดต้องการรับคำปรึกษาโดยใช้ Notebook ของท่านเองกรุณาติดตั้งโปรแกรมก่อนเข้ารับการปรึกษา

หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2256-4455, 0-2256-4466 ต่อ 21 หรือทาง email: mdcuresearch@gmail.com, nopphawit.medchula@gmail.com