โครงการส่งเสริมเพื่อเขียนต้นฉบับบทความวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

เนื่องจากภาระงานหลักของคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ฯ ประกอบด้วยการเรียนการสอน การบริการทางการแพทย์และการวิจัย การมีภาระงานหลายด้านนี้ ทำให้คณาจารย์บางท่าน มีเวลาในการเขียนต้นฉบับบทความวิจัยไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีข้อมูลมากพอที่จะเขียนรายงานได้

คณะแพทยศาสตร์ฯ จึงจัดให้มีโครงการนี้เพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพ์คุณภาพของคณะแพทย์ฯ โดยมีนโยบายส่งเสริมและมอบหมายให้คณาจารย์สามารถมีเวลาเขียนต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อส่งติพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ช่วงละไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยปลอดจากกิจกรรมปกติได้

ผู้ประสานงาน

นางพรทิพย์ สินธวานุรักษ์
โทร       0 2256 4455
อีเมล    pornthip.si@chula.ac.th

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดระเบียบและหลักเกณฑ์พร้อมแบบฟอร์ม แก้ไขครั้งที่ 1 (3/10/54)