ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

Turnitin เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity Index)
โดย อาจารย์และนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปใช้บริการโปรแกรม ได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/turnitin.php