บริการการวิจัยทางคลินิกสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์


Our Mission

  • การทำวิจัยทางคลินิก (clinical trial) ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง ทางฝ่ายวิจัยและ ChulaCRC จึงได้มีนโยบายที่จะจัดสรรทีมสนับสนุนเพื่อให้งานวิจัยที่มีศักยภาพของคณาจารย์ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วง

 

เกณฑ์ผู้ขอรับบริการ

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%812019

แบบฟอร์มขอรับบริการ SIT แหล่งทุนภายนอก คลิกที่นี่


Why Chula CRC?

crc-1

ทาง Chula CRC มีบุคลากรวิจัยที่มีประสบการณ์ ลดภาระของอาจารย์ในการสรรหาและฝึกอบรม

crc-2

เวลาของอาจารย์มีจำกัด… ทางเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยประหยัดเวลาของอาจารย์ในด้านต่างๆ

crc-3

ประสบการณ์ของเราในการทำ clinical trials ที่พร้อมจะแบ่งปัน และเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์

บริการที่ Chula CRC สามารถให้การสนับสนุน

crc-4

 ขั้นตอนการขอรับบริการ

  1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ IIT
  2. ทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายการประชุมภายใน 3 วันทำการ
  3. เพื่อความมีประสิทธิภาพ กรุณาแนบโครงร่างวิจัยและเอกสารประกอบอื่นๆ มาที่ E-mail : startup@chulacrc.org เพื่อให้ทางทีมงานทำการศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม
  4. ประชุมหารือเบื้องต้น
  5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกรณีที่ Chula CRC ให้การสนับสนุน

crc

หมายเหตุ

  • ทุกโครงการวิจัยที่ริเริ่มโดยอาจารย์แพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ChulaCRC อัตราค่าบริการจะเป็นอัตราพิเศษที่ต่ำกว่าอัตราเรียกเก็บจากงานวิจัยที่ริเริ่มโดยองค์กรที่มุ่งผลกำไร
  • เนื่องจากทรัพยากรบุคคลมีจำกัด ทาง ChulaCRC จะพิจารณารับสนับสนุนโครงการวิจัยตามแต่กำลังคนที่มีในขณะนั้น
  • ChulaCRC ขอสงวนสิทธ์ในการให้บริการแก่โครงการที่ได้รับทุนจากภายนอกเป็นอันดับแรก ตามด้วยโครงการที่ได้รับทุนภายในเป็นลำดับถัดไป