ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล (DMC)

ความรู้คือพลัง การใช้ประโยชน์จากความรู้และข้อมูลจำนวนมากจากผลงานวิจัยที่ผ่านและผลงานในอนาคตจะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากที่ศูนย์การจัดการข้อมูลของเรา ซึ่งข้อมูลงานวิจัยได้รับการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา

ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล (DMC) ให้การบริการระบบ Research Electronic Data Capture (REDCap) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลวิจัยในรูปแบบ Web-based โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม ผู้วิจัยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายในโครงการผ่านระบบยืนยันตัวตน และรองรับงานวิจัยทั้งภายในสถาบัน (single center) และพหุสถาบัน (multicenter) รวมทั้งให้การดูแลการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและการจัดการแบบฟอร์ม CRF การออกแบบฐานข้อมูล การป้อนข้อมูล และการติดตามข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการข้อมูลทางคลินิก บริการของเราถูกควบคุมโดยระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์และมีความถูกต้อง

การจัดการข้อมูล

 • บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลทางคลินิก
 • การออกแบบและการพัฒนา CRFs จากลูกค้าหรือผู้สนับสนุน
 • คำอธิบายประกอบของ CRFs และการวางแผนการจัดการข้อมูล
 • การออกแบบฐานข้อมูล
 • การป้อนข้อมูลและการติดตาม
 • การจัดการแบบสอบถาม การตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 • การเขียนศัพท์การแพทย์
 • ขั้นตอนการจัดการคุณภาพ
 • การตรวจสอบข้อมูลบนเว็บ
 • การปิดฐานข้อมูลและการส่งมอบ

REDCap


ชีวสถิติและระบาดวิทยา

 • การกำหนดการออกแบบการทดลองที่เหมาะสม
 • การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการออกแบบการทดลองและโปรโตคอล
 • จัดทำแผนวิเคราะห์ทางสถิติ
 • การเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • การควบคุมคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • การสร้างผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวเลขตารางและรายชื่อ
 • การเขียนรายงานสรุปและการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับเอกสารทางวิทยาศาสตร์

การให้คำปรึกษาด้านการวิจัย

เรามีบริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย เช่น

 • การออกแบบการวิจัยแบบครอบคลุม
 • การพัฒนาโปรโตคอล
 • การออกแบบ Case Record Form (CRF)
 • การเขียนรายงาน

ร่วมงานกับเรา

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


ติดต่อเรา

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 ถ.อังรีดูนัง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร:               0 2256 4455 / 0 2256 4466 / 0 2254 2931

อีเมล:             researchaffairs@gmail.commdcuresearch@gmail.com