Chula Pharmacokinetic Research Center

Chula Pharmacokinetic Research Center คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2545 เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับยา เพื่อศึกษาชีวสมมูลและเภสัชจลนศาสตร์ของยา ปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐาน Good Laboratory Practice (OECD GLP) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3                          ประกาศนียบัตร Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

การให้บริการ

Chula Pharmacokinetic Research Center  ให้บริการด้านการศึกษาวิจัย ดังนี้

 • การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic study)
 • การศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study)

ให้บริการได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดทำโครงร่างการศึกษาวิจัย  การขออนุมัติจริยธรรมการศึกษาวิจัย การศึกษาทางคลินิก  การวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ  การวิเคราะห์ทางสถิติ  ตลอดจนการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนยาเพื่อจัดจำหน่าย

การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ OECD GLP ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือข้อกำหนดตามกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

จุดแข็งของ Chula Pharmacokinetic Research Center 

 • ราคาคุ้มค่า
 • ให้บริการครบวงจร
 • เป็นศูนย์ที่ให้บริการเฉพาะด้าน BE และ PK เท่านั้น ไม่ได้ประกอบธุรกิจนำเข้าหรือผลิตยาจึงไม่มี conflict of interest กับบริษัทยาที่เป็นลูกค้า
 • มีทีมงานที่เป็นอาจารย์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและนักวิเคราะห์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านการทำ BE ให้ผลการศึกษาวิจัยถูกต้อง มีคุณภาพ น่าเชื่อถือในระดับสากล

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 1

เอกสารประชาสัมพันธ์  2

 

pk1


สิ่งอำนวยความสะดวก

Chula Pharmacokinetic Research Center ประกอบด้วยห้องย่อยต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมการศึกษาวิจัย เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน OECD GLP และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงในแต่ละห้องย่อยตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ห้องย่อยต่างๆ ได้แก่

 • ห้องสำนักงาน
 • โซนสำหรับเปลี่ยนชุดก่อนเข้าสู่ส่วนปฏิบัติการวิเคราะห์
 • ห้องเก็บตัวอย่างทดสอบ
 • ห้องเตรียมตัวอย่างทดสอบ
 • ห้องเก็บสารมาตรฐาน
 • ห้องเก็บสารเคมีต่างๆ
 • ห้องสำหรับชั่งสาร
 • ห้องวิเคราะห์ระดับยาด้วยเครื่อง HPLC และ UHPLC
 • ห้องวิเคราะห์ระดับยาด้วยเครื่อง LC-MS/MS
 • ห้องสำหรับการล้าง
 • ห้องที่ใช้ในการสำรองข้อมูลและควบคุมระบบการผ่านเข้า-ออกห้องย่อยต่างๆ
 • ห้องประมวลผลการวิเคราะห์
 • ห้องผู้ตรวจคุณภาพ
 • ห้องเจ้าหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลและวัสดุ
 • ห้องเก็บรักษาเอกสารทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์
 • ห้องอาหาร
 • ห้องรับตัวอย่างทดสอบ
 • ห้องผู้บริหารองค์กร
 • ห้องประชุม

เครื่องมือ

ศูนย์ของเราให้บริการวิเคราะห์ระดับยาจากตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย

 • LC-MS/MS
 • HPLC
 • UHPLC

equipment


การขอใช้บริการงานวิจัย

ดาวน์โหลดแบบคำขอใช้บริการงานวิจัยของเราได้ ที่นี่

pk2


ร่วมงานกับเรา

ยังไม่มีตำแน่งงานที่เปิดรับสมัคร


ติดต่อเรา

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อ          คุณนันทพร

โทร              0 2652 3332

แฟกซ์          0 2652 3332 ต่อ 18

อีเมลล์         chula.mrc@gmail.com

แผนที่          คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

????????????????????????????????????