จริยธรรมการวิจัย

คณะกรรมการสำนักงานจริยธรรมการวิจัย (IRB) มีหน้าที่กำกับดูแลจริยธรรมในการวิจัย และรับรองว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งมนุษย์และสัตว์ทดลองได้รับการคุ้มครองซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้มีมาตรฐานสูงสุดตามหลักสากล รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้