จริยธรรมการเผยแพร่งานวิชาการและวิจัย (ORAI)

เกียรติและความซื่อสัตย์ทางวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานสำคัญของฝ่ายวิจัย ตั้งแต่นักวิจัยระดับหัวหน้าไปจนถึงนักวิจัยน้องใหม่ การมีจริยธรรมในทุกด้านของกระบวนการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรายงานผลและการเขียนต้นฉบับเป็นสิ่งที่เราคาดหวังจากทุกๆคน เราเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำทั้ง ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคในเรื่องการริเริ่มป้องกันการขโมยหรือคัดลอกผลงาน และส่งเสริมให้มีมาตรฐานสูงสุด


ระเบียบการเผยแพร่งานวิชาการและวิจัย

เพื่อให้การวิจัยและการเผยแพร่งานวิชาการและผลงานวิจัยเป็นไปอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่งานวิชาการและวิจัย โดยมีหน้าที่คือ

1. ส่งเสริมให้ความรู้จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
2. รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน การประพฤติผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในประเด็นต่อไปนี้

  • การลอกเลียนผลงาน
  • การปลอมแปลง ดัดแปลง ข้อมูล
  • ความขัดแย้งในการเป็นผู้นิพนธ์
  • การเผยแพร่ผลงานซ้ำซ้อน
  • ประเด็นอื่นๆ ตามที่คณบดีฯ เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป

3. กรณีพิจารณาแล้วว่าเรื่องร้องเรียนมีมูล ให้คณะกรรมการฯ สืบสวน สอบข้อเท็จจริงและสรุปผลสอบสวนรายงานต่อคณบดีฯ

 

ขั้นตอนในการส่งเรื่องร้องเรียน

ส่งบันทึกร้องเรียนมายัง คณะกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่ ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 โดยใส่ซองปิดผนึก

สามารถติดต่อเพื่อปรึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้โดยตรงที่ประธานคณะกรรมการฯ (อ.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต) โทร. 08 1633 9490 หรืออีเมล: kulvichit@gmail.com

 

การต่อต้านการขโมยความคิด และผลงานการวิจัยอื่น

เรามีความตั้งใจที่จะให้ความรู้แก่นักเรียน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงเรื่องการขโมยความคิด ผลงาน และวิธีการหลีกเลี่ยงการละเมิดที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นผ่านการอ้างอิงที่เหมาะสมและการปรับใช้ข้อมูลของผลงานที่มีอยู่ก่อนหน้า


กิจกรรม

เรามุ่งเน้นการสร้างความตระหนักของการขโมยผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เราจัดให้มีการสัมมนาตลอดทั้งปีเพื่อกำหนดและชี้แจงความเข้าใจผิดใด ๆที่อาจนำไปสู่การละเมิดในอนาคตได้

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับตารางกิจกรรม:

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 ถ.อังรีดูนัง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร            0 2256 4455 / 0 2256 4466 / 0 2254 2931
อีเมล          researchaffairs@gmail.com / mdcuresearch@gmail.com