การบริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ

ระบบการขอรับบริการ Online ได้ที่  rsapp.md.chula.ac.th  (เริ่มต้นการให้บริการ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)

PowerPoint Presentation

 

 

Check Plagiarism (Turnitin)

Turnitin เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index) โดย อาจารย์และนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปใช้บริการโปรแกรม ได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/turnitin.php

 

การเบิกเงินคืนค่าตรวจแก้ภาษาอังกฤษ

– กรณีใช้บริการ English editing service ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

– กรณีใช้บริการของบริษัทเอกชน/บุคคลภายนอก