การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

1.  การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/th/funds/6326/   และยื่นขอรับการสนับสนุนได้ที่  erm.research.chula.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

  2. การสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

mdcu-pub-award-21-10-2565

ช่องทางการยื่นขอรับการสนับสนุน Online : http://rsapp.md.chula.ac.th/login

  1. ประกาศเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆของกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 
  2. ระเบียบและหลักเกณฑ์การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2565 (update 28 ต.ค.65)
  3. ใบสมัครขอรับเงินค่าสนับสนุนบทความตีพิพม์ RA1(2-11-2565)
  4. แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล citation reward
  5. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.4231)

ติดต่อ

คุณสุวิมล มั่นอินทร์
โทร       0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 16
อีเมล     mdcuresearch@chula.ac.th, suwimol.m@chula.ac.th