การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

– การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/th/funds/6326/   และยื่นขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://myresearch.chula.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

 

การสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

mdcu-pub-award-9-1-2566

ช่องทางการยื่นขอรับการสนับสนุน Online : http://rsapp.md.chula.ac.th/login

ติดต่อ

คุณสุวิมล มั่นอินทร์
โทร       0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 16
อีเมล     suwimol.m@chula.ac.th