คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (MDCU – IBC)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของส่วนงาน (Biosafety officer)

update กฎหมาย

update กฎกระทรวง

update ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

update การจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

 

การพิจารณาโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอพิจารณาโครงการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

update ระบบยื่นพิจารณาโครงการด้านจริยธรรมชีวภาพออนไลน์

 

คู่มือ

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภาพทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (BIOSAFETY GUIDELINES for Modern Biotechnology)

คู่มือสำหรับประชาชน ในการจดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

 

เว็บไซต์อื่น

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-IBC)