1. นักวิจัยพันธมิตร

  1. ขั้นตอนในการขอนักวิจัยพันธมิตร
  2. เกณฑ์นักวิจัยพันธมิตร
  3. แบบเสนอขอแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร
  4. แบบสรุปรายชื่อผู้ขอรับการแต่งตั้งเป็นนักวิจัยพันธมิตร
  5. ประกาศรายชื่อนักวิจัยพันธมิตร  (วาระการเป็นนักวิจัยพันธมิตร มีอายุ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้ง)

 

 

2. แนวปฏิบัติการจัดหาพัสดุสำหรับโครงการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย