ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 ถ.อังรีดูนัง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร           0 2256 4455 / 0 2256 4466 / 080-2704155

โทรสาร     0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ  25

อีเมล         mdcuresearch@chula.ac.th / researchaffairs@gmail.com / mdcuresearch@gmail.com