ทุนวิจัยและเงินสนับสนุน

ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนและทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราได้รับเงินทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ไทยไบโอเทค และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น

ในปัจจุบันเรายังได้รับทุนต่างประเทศจาก National Institutes of Health (NIH) และ Japan International Cooperation Agency (JICA) อีกด้วย


1.  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้

1.1 ทุนอุดหนุนจาก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.2 ทุนอุดหนุนจาก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1)  ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช สำหรับอาจารย์ที่กำกับดูแลโครงการวิจัยของนิสิต แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ประเภทที่ 1) ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 0-22564475
2)  ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช สำหรับอาจารย์/นักวิจัย (ประเภทที่ 2)
3)  ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช เพื่อส่งเสริมการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) (ประเภทที่ 3)
4)  ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช เพื่องานวิจัยทางคลินิก (ประเภทที่ 4)
5)  ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช (โครงการเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะฯ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6)  ทุน Visiting Professor
7)  การสนับสนุนเพื่อการวิจัย (เงินบริจาค)


2. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

2.1 เงินอุดหนุนการวิจัย ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)

2.2 เงินอุดหนุนจากการวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ