เงินอุดหนุนการวิจัย ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)

สัญญารับทุน

 1. แนวปฎิบัติการทำสัญญารับทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (NRCT e-Signature) update 9 มี.ค.66
  1.1 คู่มือการใช้งาน ระบบจัดทำสัญญา สำหรับผู้รับทุน
  1.2 Link  แบบฟอร์มแจ้งการตรวจสอบสัญญารับทุนวิจัย วช. รูปแบบออนไลน์ (ดำเนินการเมื่อผู้วิจัยกรอกข้อมูลในระบบ nriis แล้ว ให้กรอกข้อมูลใน link นี้เพิ่มเติมเพื่อแจ้ง สบจ.ดำเนินการต่อไป)
  – ข้อมูลผู้รับทุน
  ชื่อหน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่หน่วยงาน : 254  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม : ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
  ตำแหน่งบริหาร : อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ในกรณีมีการมอบอำนาจ
  ชื่อผู้รับมอบอำนาจ : ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ สุทธิรัตน์
  ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เลขที่หนังสือมอบอำนาจ :  –
  ลงวันที่ : 22/06/2563
  อีเมลผู้ลงนามรับทุน : chakkaphan.s@chula.ac.th 

การขยายระยะเวลา

 1. การขอขยายระยะเวลา

ตัวอย่างเอกสารทางการเงินสำหรับเบิกในโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก