งานวิจัยและคลังข้อมูล

ฝ่ายงานวิจัยและคลังข้อมูล มีหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานวิจัยและข้อมูลงานวิจัย รวมถึงติดตามข้อมูลของทุนวิจัยและทุนทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัย