ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  สำหรับอาจารย์ที่กำกับดูแลโครงการวิจัยของนิสิต แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ประเภทที่ 1)

ช่วงการเปิดรับสมัคร

 

วัตถุประสงค์โดยย่อ

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ดูแลและกำกับงานวิจัยเพื่อให้วิทยานิพนธ์ดำเนินไปตามเป้าหมายจนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

รอบที่ 1: 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565
รอบที่ 2: 15 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

งบประมาณที่สนับสนุน

150,000 บาท/โครงการ

 

ประกาศ

แบบฟอร์ม

ระบบออนไลน์

RS APP (คลิก)

คำถามที่พบบ่อย

  1. Q: อาจารย์ที่ปรึกษากรอกข้อมูลสมัครขอใช้สิทธิใช้งานในระบบทุน

(http://rsapp.md.chula.ac.th) แล้วไม่สามารถใช้งาน

A: ผู้ใช้งานต้อง requested ทุนรัชดาประเภท 1 ก่อน ทางระบบถึงจะอนุมัติสิทธิได้โดยจะใช้เวลา 1 วันทำการหลังจากที่ลงทะเบียนขอใช้งาน

  1. Q: ผู้วิจัยหลักต้องกรอกเป็นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือชื่อนิสิต

A:  ผู้วิจัยหลักต้องเป็นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น

  1. Q: การกรอกข้อมูลผู้วิจัยหลัก

A:  ต้องกรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเท่านั้น

ติดต่อ

คุณสุรีรัตน์ นุชนวล หรือ คุณอชิรญา โมขศักดิ์
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3
โทร: 0 2256 4475 ต่อ 17, 18