ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  สำหรับอาจารย์/นักวิจัย (ประเภทที่ 2)

ช่วงการเปิดรับสมัครวัตถุประสงค์และรายละเอียดโดยย่อ

 • อาจารย์/นักวิจัย สังกัด คณะแพทย์จุฬาฯ
 • แพทย์ประจำ รพ.จุฬาฯ มีคำสั่งแต่งตั้งเป็น อาจารย์พิเศษของ จุฬาฯ
 • อาจารย์ชาวต่างประเทศ อาจารย์ หรือนักวิจัย ที่มีสัญญากับคณะแพทยฯ ไม่ต่ำกว่า 9 เดือน/ปี
 • เป็นผู้ที่ไม่ติดค้างทุนรัชดา ฯ ตามระเบียบเกณฑ์ ทุนคณะแพทย์ (ประกาศฯ หลักเกณฑ์ ปี 2563) ผู้วิจัยโปรดศึกษารายละเอียดตาม ประกาศฯ หลักเกณฑ์ทุนรัชดาฯ คณะแพทย์ วันที่ 28 ส.ค. 63
 • เป็นผู้ที่ไม่มีรายชื่อได้รับทุน Fundamental Fund และ ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ (FF & R-CU) ในปีงบประมาณเดียวกัน

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

กำหนดการเปิดรับสมัคร: ปีละ 1 ครั้ง ระหว่าง วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. (จำนวน 40 ทุน)

งบประมาณที่สนับสนุน

ไม่เกิน 400,000 บาท

งบประมาณ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการทุนวิจัยฯ คณะแพทย์

 • ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนทีมผู้วิจัย
 • ค่าจ้างเหมาไม่เกิน 30% ของงบทั้งหมด และระบุภาระงานที่ชัดเจน (ไม่สนับสนุนเป็นรายเดือน),
 • ค่าจ้างนักสถิติไม่เกิน 5,000 บาท,
 • ค่าถ่ายเอกสารไม่เกิน 1,000 บาท,
 • ค่าวัสดุสำนักงาน+วัสดุคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6,000 บาท
 • ไม่สนับสนุนครุภัณฑ์, ค่าจ้างทำซอฟแวร์เกินกว่า 20,000 บาท เข้าเกณฑ์เป็นครุภัณฑ์
 • กรณีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์/นำเสนอผลงานวิจัย – จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับที่ผู้วิจัยเบิกจากแหล่งทุนหรือกองทุนสนับสนุนอื่นแล้ว

          (กรณีที่เกินจากข้อกำหนดนี้ ผู้วิจัยต้องชี้แจง เหตุผลและรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมจำเป็น)

**หมายเหตุ** สำหรับโครงการที่มีงบประมาณ เกิน 400,000 บาท ขอให้ปรับปรุงงบประมาณใหม่ไม่เกิน 400,000 บาท หรือถ้างบประมาณเกินจากนี้ ให้เพิ่มช่องคอลัมน์ด้านขวาในตาราง ระบุรายการที่จะใช้จากทุนรัชดาฯ คณะฯ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่างบส่วนเกิน ผู้วิจัยจะได้รับทุนหรือการสนับสนุนจากที่ใด

ประกาศฯ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2564
 2. ประกาศจุฬาฯ การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2567
 3. ประกาศฯ หลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2563
 4. ระเบียบ จุฬาฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2562
 5. ระเบียบ จุฬาฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีเบิกจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 6. แนวปฎิบัติ “การเปิด-ปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินทุนวิจัย และการนำส่งดอกเบี้ยธนาคารของกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ”
 7. วิธีการหา Track Record ของผู้วิจัย

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สนใจจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งาน RSAPP ของฝ่ายวิจัย เพื่อสมัครขอรับทุน (ดูเพิ่มเติมได้ที่หมวด คำถามที่พบบ่อย ด้านล่าง) 
  • โปรดสมัครสมาชิก RSAPP ในกรณีที่ท่านยัง ไม่เคย สมัครสมาชิก RSAPP เพื่อขอใช้บริการออนไลน์ของฝ่ายวิจัยมาก่อน
  • ในกรณีที่ท่าน เคย สมัครสมาชิก RSAPP เพื่อขอใช้บริการออนไลน์ของฝ่ายวิจัยแล้ว ให้ท่านขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ทุนวิจัยรัชดาภิเษกฯ ประเภทที่ 2
 • ยื่นข้อเสนอโครงการ กรอกแบบใบสมัคร (ว.2) ผ่านระบบทุนวิจัยออนไลน์ ที่เมนู ทุนวิจัยรัชดาภิเษกฯ ประเภทที่ 2 เมื่อกด ส่งข้อเสนอโครงการ เรียบร้อยแล้ว คำร้องจะย้ายไปอยู่ที่เมนู ข้อเสนอโครงการวิจัยที่รออนุมัติ และสถานะคำร้องจะแสดงเป็น ส่งข้อเสนอแล้ว รอการตรวจสอบ
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำร้องและเอกสารแนบที่ผู้วิจัยยื่นเข้ามา หากต้องมีการแก้ไข ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังผู้วิจัยเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะระบุเลขที่รับ หลังจากนั้นให้ผู้วิจัยดาวน์โหลดใบสมัครทุนที่กรอกออนไลน์ (เอกสาร ว.2) ลงนามผู้วิจัยหลัก และผู้วิจัยร่วมให้ครบถ้วน (สามารถลงนามด้วย digital signature) และเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา โดยส่งบันทึกข้อความขอสมัครทุนผ่านหัวหน้าภาควิชา พร้อมเอกสาร ว.2 ที่หัวหน้าภาคลงนามและให้ความเห็นแล้ว และโครงการวิจัย (เอกสาร ว.3) มาที่สำนักงานบริหารการวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ผ่านระบบ Less paper ที่ https://lesspaper.it.chula.ac.th/ ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับอีเมลแจ้งให้ส่งเอกสาร

ชุดเอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • บันทึกข้อความขอสมัครรับทุนฯ (ผ่านหัวหน้าภาวิชา) ที่ลงนามครบถ้วน (PDF)
 • ใบสมัครทุน (เอกสาร ว.2) Download ได้ในระบบ RSAPP หลังจากเจ้าหน้าที่ระบุเลขที่รับคำร้องแล้ว (มีความเห็นหัวหน้าภาค และลงนามครบถ้วนสมบูรณ์ (สามารถลงนามด้วย digital signature) (PDF)
 • โครงการวิจัย (เอกสาร ว.3) ที่มีลายเซ็นผู้ขอทุน (PDF)
 • เอกสารการผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จริยธรรมของการวิจัยในคน หรือสัตว์ทดลอง (ถ้ายังไม่มี สามารถส่งตามมาภายหลัง)
 • สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ institutional biosafety committee (MDCU-IBC) ด้วย (โทร 02 256 4493)

ระบบออนไลน์

RS APP (คลิก)

คำถามที่พบบ่อย

 

1.  การสมัครเข้าใช้งาน RSAPP เพื่อสมัครขอรับทุน

    1) ในกรณีที่ท่านยัง ไม่เคย สมัครสมาชิก RSAPP เพื่อขอใช้บริการออนไลน์ของฝ่ายวิจัยมาก่อน

 • คลิก สมัครสมาชิก เพื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล
 • เลือกสิทธิ์การเข้าใช้งาน Ratchada Type 2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟลเพื่อประกอบการอนุมัติการเข้าใช้งาน (โปรดระบุว่าไฟล์ที่แนบเป็น บัตรประชาชน บัตรนักศึกษา หรือบัตรเจ้าหน้าที่)
 • ท่านที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะสามารถทำการ log in เข้าสู่ระบบได้ด้วย email และ password ของท่านได้ทันที ทั้งนี้ ท่านจะยังไม่สามารถใช้บริการที่ท่านสมัครไว้ได้จนกว่า user ของท่านจะได้รับการอนุมัติ และได้รับ email ยืนยันการอนุญาตสิทธิ์ที่ท่านได้ขอใช้บริการไว้ เมื่อผู้ดูแลระบบได้ทำการอนุมัติการสมัครของท่านแล้ว หลังจากที่ท่านได้รับ email ยืนยันการอนุญาตสิทธิ์ที่ท่านได้ขอใช้บริการไว้แล้ว เมื่อท่าน log in เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ท่านจะเห็นเมนูที่ท่านสามารถใช้งานตามสิทธิ์ของท่านทางด้านซ้ายมือ (อีเมลที่ท่านได้รับจากระบบอาจอยู่ในโฟลเดอร์ Junk Mail / Spam)

    2) ในกรณีที่ท่าน เคย สมัครสมาชิก RSAPP เพื่อขอใช้บริการออนไลน์ของฝ่ายวิจัยแล้ว

 • กรอก email และ password
 • คลิก เข้าสู่ระบบ
 • เมื่อเข้าสู่หน้าควบคุม (Dashboard) ให้ไปที่เมนูด้านบนที่แสดงชื่อผู้ใช้งาน และคลิกที่ลูกศรด้านข้างชื่อผู้ใช้งาน และไปที่เมนู โมดูลของฉัน
 • ตรงโมดูล Ratchada Type 2 ให้คลิก แก้ไข และเลือก ขอใช้งาน
 • สถานะการใช้งานจะเปลี่ยนเป็น waiting for approval
 • ท่านจะยังไม่สามารถใช้บริการที่ท่านขอใช้งานไว้ได้จนกว่า user ของท่านจะได้รับการอนุมัติ และได้รับ email ยืนยันการอนุญาตสิทธิ์ที่ท่านได้ขอใช้บริการไว้ เมื่อผู้ดูแลระบบได้ทำการอนุมัติการสมัครของท่านแล้ว หลังจากที่ท่านได้รับ email ยืนยันการอนุญาตสิทธิ์ที่ท่านได้ขอใช้บริการไว้แล้ว เมื่อท่าน log in เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ท่านจะเห็นเมนูที่ท่านสามารถใช้งานตามสิทธิ์ของท่านทางด้านซ้ายมือ (อีเมลที่ท่านได้รับจากระบบอาจอยู่ในโฟลเดอร์ Junk Mail / Spam)

 

2. คู่มือการใช้งาน RSAPP ทุนวิจัยรัชดาภิเษกฯ ประเภทที่ 2

แบบฟอร์ม

 1. บันทึกข้อความ ผู้วิจัยสมัครรับทุน R-MDCU-เสนอผ่านหัวหน้าภาค (04-05-2023)
 2. แบบเสนอขอรับทุนวิจัย R-MDCU_V3. Ver.2 (04-05-2023)
 3. แบบตารางงบประมาณโครงการและวิธีการเขียน (04-05-2023)
 4. บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานความก้าวหน้า (04-05-2023)
 5. แบบรายงานความก้าวหน้าทุนรัชดาฯ R-MDCU เอกสาร ว.4 (04-05-2023)
 6. บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และขอปิดโครงการ (04-05-2023)
 7. แบบรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนรัชดาฯ R-MDCU เอกสาร ว.5 (04-05-2023)
 8. แบบฟอร์ม รายงานค่าใช้จ่ายทุนรัชดาฯ R-MDCU เอกสาร ว.4-1 (04-05-2023)
 9. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินของจุฬาฯ (04-05-2023)
 10. แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.4231 (04-05-2023)
 11. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้วิจัย_ผู้กำกับงานวิจัย – ปรับปรุง 11 (5 พ.ค.66)
 12. บันทึกข้อความ ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยทุนรัชดาฯ R-MDCU (04-05-2023)
 13. บันทึกข้อความ ขอยกเลิกพิจารณารับทุนวิจัย R-MDCU (04-05-2023)
 14. บันทึกข้อความ ขอปรับปรุงงบประมาณ-ตารางงบประมาณแนบสัญญา ทุนวิจัย R-MDCU (04-05-2023)
 15. บันทึกข้อความ ผู้วิจัยแจ้งปิดบัญชี-คืนดอกเบี้ย-แบบฟอร์ม (1)
 16. แบบฟอร์ม หนังสือขอเปิดบัญชี ทุนรัชดา เรียน ผู้จัดการธนาคาร Re1

ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์

 1. ประจำปี 2567 มติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 16/2566 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
 2. ประจำปี 2567 มติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 18/2566 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566
 3. ประจำปี 2567 มติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 19/2566 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 4. ประจำปี 2567 มติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 22/2566 วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566
 5. คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 0230/2567 เรื่อง มอบหมายงานการดำเนินโครงการวิจัยจากงบประมาณสนับสนุน ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 6. คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 0231/2567 เรื่อง มอบหมายงานการดำเนินโครงการวิจัยจากงบประมาณสนับสนุน ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อ

1. คุณพรทิพย์ สินธวานุรักษ์
โทร 0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 18
อีเมล pornthip.si@chula.ac.th

2. คุณประภาพร แสนพันธ์
โทร 0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 19
อีเมล praphaporn.s@chula.ac.th