ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  เพื่อส่งเสริมการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) (ประเภทที่ 3)

ช่วงการเปิดรับสมัคร

ตลอดปี

โดยเมื่อผู้วิจัยได้รับประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนและยื่นโครงการผ่านระบบทุนวิจัยออนไลน์ (http://r-mdcu.medchulairb.com) เมื่อ Submit ในระบบแล้ว โปรดส่ง เอกสาร ว.2 (แบบฟอร์มสมัคร) ที่ได้จากระบบ Online พร้อมลงนามครบ และส่งเอกสารผ่าน ระบบ Less Paper มายังงานบริหารการวิจัย

วัตถุประสงค์และรายละเอียดโดยย่อ

เป็นทุนจากแหล่งทุนภายนอกภาครัฐบาลโดยตรง โดยไม่ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนที่ผ่านจุฬาฯ อาทิเช่น ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน,ทุนอาซาฮี เป็นต้น) แหล่งทุนภายนอกต่างประเทศที่มิใช่โครงการที่ทำร่วมกับบริษัทยา

โครงการวิจัยจะต้องดำเนินการเซ็นสัญญารับทุนกับแหล่งทุนภายนอกและจัดทำประกาศแหล่งทุนภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

งบประมาณที่สนับสนุน

สนับสนุน 50% ไม่เกิน 500,000 บาท /ปี

ประกาศ

ระบบออนไลน์

Link  สมัครทุนรัชดา: http://r-mdcu.medchulairb.com

คำถามที่พบบ่อย

 

ติดต่อ

คุณประภาพร แสนพันธ์
โทร 0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 19
อีเมล praphaporn.s@chula.ac.th