ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ข้อบังคับ/ประกาศ การบริหารโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2564

2. ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

3. ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้

4. ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ววน.)

ตัวอย่างเอกสารทางการเงินสำหรับเบิกในโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก

ระบบออนไลน์

My Research (คลิก)

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อ

คุณปวีณา สุภาตรี (คุณเอ๋)

โทร 02- 2564466 ต่อ 15

อีเมล paveena.su@chula.ac.th