ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

1. เงินอุดหนุนการวิจัย ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)

2. เงินอุดหนุนจากการวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ

ข้อบังคับ/ประกาศ การบริหารโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2564

2. ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

3. ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้

4. ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ววน.)

ระบบออนไลน์

CU-eRM (คลิก)

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อ

คุณปวีณา สุภาตรี (คุณเอ๋)

โทร 02- 2564466 ต่อ 15

อีเมล paveena.su@chula.ac.th