ทุน Visiting Professor

ช่วงการเปิดรับสมัคร

 เปิดรับสมัครตลอดปี

วัตถุประสงค์และรายละเอียดโดยย่อ

หลักการและเหตุผล
ความร่วมมือ กับศาสตราจารย์ และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากสถาบันชั้นนำจากนานาประเทศ ในด้านงานวิจัยทางการแพทย์และการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและเอกเป็นสิ่งสำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และในศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โครงการนี้จึงเป็นการเสนอกลยุทธ์หนึ่งในการเพิ่มสมรรถภาพของการวิจัยของอาจารย์
โดยการเชิญนักวิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัยขั้นสูงจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ศาสตราจารย์หรือนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศช่วยเสริมสร้างและเพิ่มพูนศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และบัณฑิตในสถาบัน
2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงจากศาสตราจารย์หรือนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบัณฑิตในสถาบัน
3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยและโครงการวิจัยระยะยาวระหว่างอาจารย์และนักวิจัยกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนระดับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต กับสถาบันชั้นนำของโลก
5. เพื่อส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยคุณภาพสูงตีพิมพ์ในวารสารนานชาติเพิ่มมากขึ้น

งบประมาณที่สนับสนุน

เงินสนับสนุนศาสตราจารย์ และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากสถาบันชั้นนำของโลก เพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือด้านการวิจัย วิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิจัยและการเรียนการสอนระดับนานาชาติเพื่อนำไปสู่ความเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับโลกตามวิสัยทัศน์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ค่าใช้จ่ายประจำวันเหมาจ่าย วันละ 3,000 บาท
2. ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ)ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 150,000 บาท
3. ค่าที่พักตามที่จ่ายจริงวันละไม่เกิน 5,000 บาท
4. ค่าเลี้ยงรับรอง 2 ครั้ง ไม่เกิน 20,000 บาท

ระบบออนไลน์

  • ส่งบันทึกข้อความผ่านหัวหน้าภาควิชา พร้อมใบสมัครขอทุนผ่านระบบ Lesspaper https://lesspaper.it.chula.ac.th/

คำถามที่พบบ่อย

 

ติดต่อ

คุณพรทิพย์ สินธวานุรักษ์
โทร 0 2256 4455 / 0 2256 4466 ต่อ 18
อีเมล pornthip.si@chula.ac.th