เงินอุดหนุนจากการวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ

การขยายระยะเวลา

  1. การขยายระยะเวลา

ตัวอย่างเอกสารทางการเงินสำหรับเบิกในโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก