หน่วยฝึกอบรม งานจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงาน: คุณปวีณา สุภาตรี / คุณสุวิมล มั่นอินทร์

Email: conferencesmdcuresearch@gmail.com

โทรศัพท์: 02-2564455, 02-2564466 ต่อ 15, 16

 

สามารถเข้าดูวิดีโอย้อนหลังได้โดยคลิกที่ “รายละเอียด” ของกิจกรรมนั้นๆ หรือ สามารถชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่

https://learning-innov.md.chula.ac.th/moodle/

การอบรมและเวิร์คช็อป ประจำปี

Standard Course in Clinical Trials & GCP Training Program 2024

วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2567 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1210 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Short Course in Health Science Research

โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2023 (เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 6 พ.ย.66 เวลา 17.00 น.)

วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารภูมิสิริ ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2021

วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารภูมิสิริ ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2020

วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารภูมิสิริ ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Short course in Health Science Research

“การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

Live Research Forum: Talent of Tomorrow

Quasi-Experimental Designs as Alternatives to RCT for Providing High Quality Evidence

วิทยากรโดย: Prof. Stephen Kerr ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Fill the Gap from Prototype to Medical Device

วิทยากรโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทายาท ดีสุดจิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Radiomics: Beyond Quantitative Medical Imaging

วิทยากรโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AI & Big Data in Medicine & Public Health

วิทยากรโดย: ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Microbiome Research and Therapeutics

วิทยากรโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Plant-based Polymers as Scaffolds for Cartilage Tissue Engineering

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุพรรษา ยอดเมือง

How can Bioinformatics help your research? [Cancelled]

** การบรรยายนี้ยกเลิกแล้ว **

Systems Biology & Omics for Clinicians

วิทยากรโดย อาจารย์ นายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

Deep Learning Applications in Precision Medicine

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สิระ ศรีสวัสดิ์

Genomics Thailand: Access to Whole Genome Sequencing for Patients of All Medical Specialties

วิทยากรโดย ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

การอบรมและเวิร์คช็อป

Proteomics Workshop

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพรหมทัตตเวที อาคารอปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ: บริหารโครงการวิจัย ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ

สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ประสานงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Joint Symposium in Frontiers of Biomedical Sciences and Technologies

Symposium Chairs: – Dr. Xi Yao, City University of Hong Kong, HKSAR – Dr. Pajaree Chariyavilaskul, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

การทำหนังสือมอบอำนาจ และประกาศแหล่งทุนภายนอก ผ่านระบบ Chula eRM

วิทยากรโดย: คุณพรพิรุณ อ่อนสกนธ์ และ คุณธีรภัทร์ คำมณี สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ

Preparing Thailand for Aged society in 2021

The impact of hearing health - The highest modifiable risk factor for dementia

Data Management and REDCap Online Course

สำหรับบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Evidently Cochrane

วิทยากรโดย: Assoc. Prof. Tianjing Li, MD, MHS, PhD

Personalized Medicine of AntiTB drugs: What we are going on ?

ณ ห้องเธียเตอร์ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Life sciences startup: do’s and don’ts

ณ ห้องเธียเตอร์ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dengue and Zika Immunity: A Complicated Relationship

วิทยากรโดย: Assoc. Prof. Sujan Shresta, Ph.D., Division of Inflammation Biology, La Jolla Institute for Immunology, La Jolla, California, USA

การเขียนขอทุนวิจัยขนาดใหญ่ของกระทรวง อว.

วิทยากรโดย: ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Preparing tomorrow’s leader in research

เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและทีมวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย

Integrating Genomics into National Healthcare: Sharing Experience between Genomics Thailand and Genomics England

วันที่ 4 - 6 ก.ย. 62 ณ หอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Six blind men and an elephant: why international studies are important?

วิทยากรโดย: Prof. Peter G.J. Burney, MA (Oxon.) MD FRCP FFPHM FMedSci, National Heart & Lung Institute, Imperial College London

การประชุม 13th Vaccine Congress

ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

2019 Thai-American Physician Foundation (TAPF) Special Lectures

โดยมีแพทย์ไทยจากสถาบันการแพทย์ในสหรัฐอเมริกามาให้การบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้

Severe cutaneous adverse drug eruptions (SCARs): From bench to bedside

โดย ฝ่ายวิจัย ร่วมกับหน่วยผิวหนัง และหน่วยภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

How to prepare for Spearhead Project from previous experiences

โดย: คุณ พอ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีออกสู่เชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย (Innovation Driven Enterprise: IDE)

โครงการส่งเสริมให้ภาควิชาจัดกิจกรรม Research Day

เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย

Peking University Health Science Center & Chulalongkorn University Joint Conference

ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.

Research for busy clinicians and practitioners: กรณีศึกษาสำหรับนักวิจัยมือใหม่

วิทยากรโดย: ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Clinical Biostatistics Series

โครงการจัดอบรม “Clinical Biostatistics Series”

Biostatistics Lecture Series

Categorical Clinical Outcomes Classical Approaches VS Binary Logistic Regression วิทยากรโดย: Assoc. Prof. Cameron Hurst

Systematic Review and Meta-analysis เพื่อพัฒนางานวิจัย

วิทยากรโดย: Paweena Susantitaphong, M.D., Ph.D., Division of Nephrology, Department of Medicine, KCMH

กลยุทธ์การนำเสนอเชิงวิชาการ Message Design, Visual Aid and Delivery Techniques

วิทยากรโดย: อ.ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Biostatistics Lecture Series

วิทยากรโดย: Assoc. Prof. Cameron Hurst

The Future is Interdisciplinary: Bridging Computational and Biological Sciences

วิทยากรโดย: Dr. Sira Sriswasdi, Department of Biological Sciences, University of Tokyo

การอบรมระยะสั้น