คณะกรรมการ

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิจัย
 2. คณะกรรมการทุนวิจัย
 3. คณะกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่งานวิชาการและวิจัย
 4. คณะกรรมการศูนย์วิจัย Chula CRC
 5. คณะกรรมการโครงการส่งเสริมเพื่อเขียนต้นฉบับบทความวิจัย คณะแพทยฯ
 6. คณะกรรมการประจำศูนย์จุฬายีนโปร
 7. คณะกรรมการห้องปฏิบัติการ Pharmacokinetics
 8. คณะกรรมการสำนักงานจริยธรรมการวิจัย
 9. คณะกรรมการศูนย์สัตว์ทดลอง
 10. คณะกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง
 11. คณะกรรมการวารสาร Asian Biomed

สามารถดาวน์โหลดประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการได้ ที่นี่