บุคลากร

ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานภายใต้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความคิดก้าวหน้า ซึ่งมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์วิจัยในระดับสากลให้ทัดเทียมศูนย์วิจัยชั้นนำอื่นๆทั่วโลก ฝ่ายวิจัย ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • งานบริหารการวิจัย (โทร. 0-2256-4455, 0-2256-4466)
  • ทุนวิจัย
  • การสนับสนุน และเงินสมนาคุณการตีพิมพ์
  • บริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ
  • จัดทำประกาศแหล่งทุนภายนอก
 • งานจริยธรรมการวิจัย (โทร. 0-2256-4439)
  • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)
  • จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
 • งานทรัพยากรการวิจัย
  • ศูนย์เครื่องมือกลาง (MRC) อปร. ชั้น 9-10 (โทร. 0-2256-4000 ต่อ 3568)
  • ศูนย์เครื่องมือกลางแพทยพัฒน์ ชั้น 8 ( โทร. 0-26524927)
  • ศูนย์สัตว์ทดลอง (โทร. 0-2256-3411)
  • ห้องปฎิบัติการวิจัย BSL3 (โทร.061-5451639)
 • งานบริการการวิจัย
  • ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร (CRC) (โทร. 0-2256-3547)
  • ศูนย์วิจัย GenePro (โทร. 0-2256-3638)
  • ห้องปฏิบัติการ Pharmacokinetics Center (PK) (โทร. 0-2256-4481 ต่อ 3212)
  • หน่วยจัดการข้อมูล DMC  (โทร. 0-2256-3547)
 • งานจัดการความรู้
  • งานจัดประชุมวิชาการด้านวิจัย (โทร. 0-2256-4455, 0-2256-4466)
  • หน่วยวารสาร
   • จุฬาลงกรณ์เวชสาร (โทร. 0-2256-4479)
   • วารสาร Asian Biomed (โทร. 0-2256-3270)
  • หน่วยให้คำปรึกษาทางด้านสถิติ (โทร. 0-2256-4455, 0-2256-4466)

ดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อของแต่ละหน่วยงานได้ ที่นี่